Liki icra yoli bəəjiyon tars doə vanq pevılo bey (Video)

Liki rayoni icra yol Rovşan Bağırovi nimsərdori sosial şəbəkonədə sədo pevılo bıə. Sədo tırki zıvonədəy. Liki rayoni icra yoli nimsərdor bə odəmon zanq kardə ki, bo şımə nıvıştə mıkofoti- pulə baxşə buənən bıdənən bə əmə. Çumçıko ım pul de  icra yoli tovi bo şımə nıvıştə bıə. Şımə bəpe ə puli buənən bıdən bə əmə. Qirəm əv puli nıvon nırosnon, şımə sə bədəje. Kali holonədən çok  məse bedə binim ım icra yoli nimsərdor votedə:

Puli nıvoş, ıştə ərizə bınıvışt koyku beşi. Diəkən ımon çanəndə harınin hiç kəsiku tarsışonən ni. Oxo ım çe curə dəvləte, ım çe curə keşvəre, ım çe curə hukuməte? Imon bərmalə bə odəmon votedən ki, bo şımə nıvıştə mıjdi peqətən bıdənən bə əmə. Jıqo qılə pars bə miyon beşedə :

Im odəmon de çiçi bıjiyon? Hiç Fironi de ıştə fironəti jıqo koroğonış doəş nıbe bə ıştə rəyyəti. Im vide sosial şəbəkonədə pevılo bıə, mande nə çı pesoxtə keşvər Ozobiconi prokurorəti, nəən prezidenti xonə hiç qılə ray dodənin, hiç bı ımi papeyən bedənin. Jıqo bızın ım hejo jıqoən bəpe bıbu. Xıdo ıştən bə likijon koməq bıko. Jıqo bışo Likədə iqlə əjiyən əmandıni. Odəmon kaxtiəti dasto ıştə sə peqətedən, ıştə ım xosə vıron haştedən vitedən.

Hejo Ozobiconi hukməti piəyən ıme!

TolishMedia

Comments