Tolışstoni Qıyədə bə bandi voə jə

Bə Ostoro Qıyə zımıston de voə voy omə. Tolışstoni bandi vıronədə zımıstonədə hejo bırcıniyə sard bedə. Bə xosiyən Qıyədə. Qıyə tovostonədə çe pəsəvonon mərənqo bedə. Çe jinə Tolışstoni iyən Mığoni qamiku ğələvonon ıştə mol- mələ pekırnidən bə Qıyə . Tolışstoni har vırəş reçine, pidə tovoton bıbu, poz, əvəsor ya zımıston. Mande ımsornə sori zımıstoni sard votdən. Oxo Tolışstoni ve diyonədə hələən ğaz sutdəni.  Bə dınyo həmə ğaz havatə Ozobicon nomədə dəvlət, bəştə əjiyon bə tolışon ğaz dodəni. Bə əvon sırəkəs nıbu, əvon həvoən bə tolışon de puli bədon.

Ostoro- Qıyə

Comments