Vəzir, Sahil Babayevi koəkə dastədə ğəziyə qıniey

İyunə manqi 9–də Boku–Ələti pıştəroysə Səlyoni rayoni həndəvərədə ve qonə  maşini ğəzo qınyə. Çe Tolish Media aqentəti muxbiri tati – tati çı ğəziyə barədə çı ğəziyə çoknəy qıney barədə har çiş omutəşe. Çe Heybət İmanov nomədə odəmi romə “Toyota Land Cruiser 200” maşini çər tıpə, maşin çe ro beşə. Ğəziyə vaxti sovı Heybət İmanovi maşinədə çe əy se xonəxo nezə odəmon bıən.

Heybət İmanovi ğəyn Cavid Tahirov çı ğəzo hocubətədə mardə. Heybət İmanov , Cavid Tahirli jimoni həmro Kəmalə Tahirova iyən çe əy i sornəni zoə zəfə səşone. Holiədə əvon həmə noxəşxonədən. Əyən bə şımə rosnimon pidə ki, dastədəş jıqo qılə qonə maşini ğəziyə qınyə Heybət İmanov, Koy iyən Əjiyon Sosial Qərdənəkəşəti Vəzirəti Dıləntonə çəşənəvoədə oqətə auditi xonə sərdore. Ozobiconi Koy iyən Əjiyon Sosial Qərdənəkəşəti Vəzir Sahil Babayeve.

TolishMedia.

Comments