Ostoro parkədə bəpe Tolışə zəminədə beşə bejənon iyən doon kaştə bıbun

Bı şəkilədə şımə vində, ım xışmətinə vırə Tolışstoni çəşi qılı Ostoroədə eğandəşone. Odəm iminə bəjən erəxeyədəy  bəçəy çəş har çi ve xışmətin çidə. Mande bə sərostəti nığıli şeyədəy har çi bo odəmi bərmalə bedə. Bəçəmə reqioni kujəti vardə ım doon holiədə iyo kaştə rayoni bəçəmə zəmin bənəy dəvilə omə yolonədə qıləyni Ğəzənfər Ağayev doəşe kaşte.  Im kujə  elementon bə çəmə flora iyən fauna həmən dey çəmə iqlıimi ovaxteyədə bə dastpoçən. Im dəvilə elementon bəpe bəsə dəşun ki, çəmə zəminədə beşə endemik iyən reliktə bejənonədə, dooənədə parkonədə kaşe bəbe. Qirəm jıqo nıkon ijən bino bıkon bənəy ıştə ğəzinə ım kujə bejənon kaşte, jıqo çi bo çəmə zəmini de viyəvonəti bə sə bəqıniey.

Tolışston – Ostoro.

Sərdor Bunyadov․

Comments