Ozobiconədə anti-Əliyevi əhvolon şiddətin bedən

Ozobiconədə sosial şəbəkonədə anti-Əliyevi əhvolon ruj bə ruj şiddətin bedən. İlham Əliyevi ittihom kardedən ki çəy erməniə xunış heste iyən səbəb ıme ki, Ğərəboği gəpon bə ermənion mənfəti bardedə. Sıvoy çımi ğeyd kardə bedə ki, guya Əliyevi nənə, yəni Heydər Əliyevi moə erməni be. Bo ım iddo sıbut karde ro ozorboyconıjə istifodəəkəon bə ermənion mənfəti Əliyevi rəftoron pehandedən.

Comments