Cəlilabadi perosniyə vərzışkor

Cəlilabadi vərzışon məktəbi perosniyə vərzışkori Boksi Sənətkon arədə Erkin Osmanov nomədə tolışə balə  de ıştə rusiyavojə rəqibi Rusia Həştərxon nomədə şəhərədə bə rinq beşən. Bı vərzışi boksi canqədə Erkin Qasımovi ıştə rəqibış kırt qılə vaxtədə bə nakoutış vığandə. Erkin Qasımov bı nezonədə bə ıştə sərzəmin bə Tolışstoni Cəlibad ( Həmoşəru) oqardə. De əy şəhəri sipirişon iyən çəy duston vindemonışon kardə, bə əy ayəndonədə hejo jıqo xoşə ləzonışon orzu kardə . Əmənən ıştə tono Erkini simoədə bə həmə tolışə vərzışkoron ovand orzu kardəmon. Ruj əv ruj bıbu əvon əməni Səbəsojə Tolışstonədə dəvardə vərzışi keşonədə şo bıkon.

Xıdo əvoni hejo səbarz bıko. Amin!

Comments