Masalədə noxəşxonədə biaburçiəti hol

Tolışstoni Masal rayoni şəkə noxəşinon ve koroğ kəşedən. Bı barədə ənıvışt Masalıj Zahir Əmənovi ıştə facebooki loədə jıqoş nıvıştə: Səhiyə vəzirəti bə xosiyən vəzir Oqtay  Şirəliyevi bə şəkə noxəşinon sə vardəyon vinde odəmi dıli dojində. Hejo peqətəmon Masali rayoni. Bo şəkə noxəşinon vığandə bəmon – darzənon əbıni ki karde bə har di bığandi, bıdə əv noxəşinon ıştə cifo bə roy xarc nıkəşon nıvon bə Masali mərənqo noxəşxonə, çəyoən bı nubədə ruji dırozi nımandon bə Oqtay Şirəliyevi nom noloyiğə sıxanon nıkən?! Əve ve odəmon ıştə həyo – obru çəş kardən, hukuməti bo əvon co kardə dəmon – darzəni de jıqo biaburçəti səyro jıqo çiyku dast peqətedən, ıştə dəmon – darzəni dumo omedənin. Bı barədə Allahverdi Bayrami jıqo nıvıştə: Az sərost 20 sore şəkə noxəşinim, i bəjən bə Masali mərənqo noxəşxonə bo ıştə dəmoni dumo oməbim, hejo jıqo rəvimonım, biaburçətim vinde həni deəyən ıştə həyo – obru çəş kardero dıminə bəjən ıştə dəmoni dumo noməym.

Imruj bə dınyə de ıştə analoqış nıbə ovcbemoni səlo jə Ozobijon nomədə keşvəri noxəşinə əjiyon bı rujədən. Xıdo ıştən bə əvon koməq bıbu. Amin.

TolishMedia.

Comments