Liki Krəvu nomədə diədə kujəti kardən (Photo)

Ozobiconi hukmət Liki Krəvu nomədə diədə ıştə kujəti kardə. Ozobiconi Arxeloqiya İnistitut Liki  Krəvuədə çand vaxte arxeoloji kandemon bardən. Jəqonəy ım, jıqo ko  keşvərədə harujnə davardə normal qılə koy. Mande jıqo hol  bo Ozobicon nomədə pesoxtə keşvəri oməni.  Bə əmə omə rəsə xəbəku Krəvuədə arxeloji kandemoni hucobətədə pəydo bıə artifakton de labaratoriya vonə bə Boku bardən. Bə Boku bardə har qılə eksponat binim de tolışi ğədimə tarixi anqıley, həni bə dumo oqardəni.

*

Tolışston sa sore de jıqo kujon rubəru mandə. Sa sore ım kujon tolışi tarixi, fərhənqi, folklori talan kardən, bə ıştə nom bekardən. Tolışi çanəndə tarixi eksponaton hestin əvoni həmə de tırkə nomi bə dınyo pevılo kardən. Tolışston bə qılə ruj dənə, əv iqlə ıştə luzi fami kardə. Çe əy tarixi nıəsım ksardən, əv hiç bı jıqo çi pape bedəni. Xıdo bə Tolışi koməq bıbo, Xıdo bə deşmeni fırsət nıdo!

TolishMedia

Comments