Cəmil Hacıyevi məhkəmə ko ozavzidə

Lankonədə Cəmil (Cəbrayıl) Hacıyev iyən çe əy bıvə İsrafil Hacıyevi məhkəmə bo sentyabıri 13 mande. Məhkəmədə jıqo bərmalə bey ki, bə Cəmili iyən bə çəy bıvə İsrafili şər ğandə Qorxmaz Hacıyev nomədə çoğoli de əvon ıştə dust bey pieyış votə, əve ıştə sıxanış bə dumo peqətəşe. Hejo bə çəyro məhkəmə bo manqi 13 oqətə bey.

 Məvuji avqusti 13 – də məhkəmə formal bəbe, bı koy titə bənoy. Bə veteran Cəmil Hacıyevi çand manqe jıqo koroği doə hukmət məvuji bəy əjo dəbəğandebu, ya çe əy mənəvi həxi ebərosnieybu? Ve saxtə parse ım pars. Ozobicon nomədə qılə pesoxtə keşvərədə jıqo çiyon bənəy dəsturi zınə bedən. Im kujə tobyə sovı puli iyən odəmkışte , sə oborniey co çiyon zındəni. Cəmil Hacıyevi ıştə conış noəşe çımon roysə, ımon ısət boy diəkənən de əy çoknəy rəvidən. Bımi votedən pesoxtə Ozobicon nomədə keşvəri jimon.

Xıdo ımoni okuşto, binim çoknəy okuştəşe. Çımi vırədə bə Tolışon milli ğıryət bıdo. Tolışon bıdə ıştə dəvlətmədorəti bərpo bıkən, ıştə milləti bə havardəy bekən. Bəvədə bənəy Cəmili qəhrəmanonən ıştə vırə bəqəten!

Xıdo şımə həməkəsiku rozi bımando!

Comments