Ğoləybani barədə tolışə əfsonə

Ğoləybani ranqəjən bıə, binim nomojış votəni, rujəş qətəni, bə dindaron, Xıdo pesırə, əve Xıdo ğуyziku əvış bə ğoləybani peqordoniyəşe. Ğədimə vaxtonədə Ərəbistoni ğəcədə (yarımada), Sıə dıyo həndəvərədə qılə vil (şəhər) hestbe.

İyo yəhudiyon jidəbin, ımon ləvesbin (moyəqət), rujqorışon de moy qəte dəvardəbe, de idə rujonədəən, şambə rujonədəən moy əqətin, Xıdo bə əvonış cəzo doşe, əvonış jıqo tambe kardışe: ohilon bə xuqi, cıvonon bə ğoləybani peqordonişe.

Rusi zıvonədə qırdəəkə: Teymurbəy Bayrəməlibəyov
Rusi zıvono peyəqordon: Diana Montgomeri

Comments