Lankono bə Boku omə 31 sornəni moynə qin bey

De çe  əmə Tolışstonədə həşə əlehde muxbiri doə rımuzi Lankono bə Boku omə lankonıjə  sivi i sornəni moynə qın bıə. Im tolışə moynə Lankoni Əslə di əjiey.  İ həzo nəvsa həşto- həştminə sori çe moəmo bıə Royalə Sadıqzadə Rəfaddini kinə,  oktyabırə manqi 29 – də de hanqomi vaxti saat 5 – də bə Boku şey vonə kəyku beşə, detobə ımrujnə ruji çe əyku nhiç qılə rımuz ni. De koy anqılə çe əy moə bə Lankoni polisi ovardəşe. Binim çoknəy zındəmon lankonıjə polisiən cinoyəti koş rost kardəşe. Həni zılne bedəni kinə komcoy ya polisi rost kardə ım cinoyəti ko foydə çiç bəbe. Jıqo ğəziyə Tolışstoni zəminədə qirəm qınidəbu, bızın həni Oxor Zəmone. Xıdo ıştən bə çe əmə əjiyon koməq bıko!

TalishMedia

Comments