Yolə alim Həbib Səfərov

Lankoni Kaqəlonə diədə çe moəmo bıə Həbib Səfərovi kam odəm bənəy şairi zınedə. Həbib Səfərov SSRİ vaxtədə Lankoni Leninçi nomədə rujnomə redaksiyada çand qılə xonədə co – co  vaxtonədə yoliətiş kardə. Əv həmə Leninçi rujnomə xonə sərdor, məsul katib, runomə redaktori nimsərdori koədə həşə. Əv ve zıbudə pedoqoq bey.

Lankonədə bə əy tolışi Makarenko votedəbin. Həbib Səfərovi Lankoni Şəhər Partiya Mərənqo ovdomoni xonə sərdorışən ko kardəşe. Çe əy nomi Lankonədə kom yoləsorə odəmi tono qətedəş, əvən de purəqəvi  bə çe əy nom rəhmət handedən.

Cavad Rəcəbovi  handə “Lənkəran” nomədə cərə mahne sıxanon Həbib Səfərovi nıvıştəşe. Həbib Səfərov 1989 – nə sori ıştə dınyoş ovaxtəşe.

Xıdo jəqo qiraminiyə merdon rəhmət bıko. Tolış ıştə kələntərə merdon viro bekardəni!

Lankon – Kaqəlonə

Sərdor Bunyadov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *