Yanvarə manqi 19 – 20  də Ostoro cıvonə boksə  vərzışkororon çe Dəvləti Qomruki Vərzışkorəti xonədə keşışon dəvoniyə.

Yanvarə manqi 19 – 20  də Ostoro cıvonə boksə  vərzışkororon çe Dəvləti Qomruki Vərzışkorəti xonədə keşışon dəvoniyə. Bı keşədə ço qılə ostorojə boksəjən penə fayədə səkıştəşon bə dast vardəşone. De jıqo 30 kilo qoniədə Raman Merzəzodə, 36 kilo  qoni Əli Əliyev, 32  kilo qoni Amin Kərimov, 42 kilo qoniədə Kərimov Surac Bəhruzi zoə II nə  dərəcəynə vırəşon qətə. Im nuperəsə tolışə boksi vərzışkoron verdədə- ustod Elnur Bəşirovi perosniyəşe.

Ysanvarə manqi 21 – də Cıvonon vərzışkorəti xonə yol Ərşə Əliyev de veürdədə iyən de nuperəsə vərzışkoron vindemonış kardə, bəvonış çəşruşniyətiş doə. Xəbə dodə Sərdor Bunyadov Tolışstono.

Comments