Çı Boku rejimi co gılə məğlubiyət insoniə huğuğon sahədə

Çı Azərbaycan respublikə həmməysə məşhurə jurnaliston gıləyni Xədicə İsmayılovə ijən cəmyəti dığğət bəştə tərəfi cəzb kardəşe. Çımiku çand ruj bə nav Boku dovləti kutləviə informasiyə vositəon xəbə doşone ki, Xədicə İsmyılova Avropə İnsoniə Huğuğon Məhkəmədə Azərbaycani Respublikə həkimiyəti zidd məhkəmə koədə ğalib omə. Avropə İnsoniə Huğuğon Məhkəmə bə ğəror omə ki, çı Boku dovləti hukməti ım jurnalisti huğuğon dəgordınie həxədə cinoyətə ko de yolə nırəsəyon əncom kardəş be. Avropə məhkəmə Boku diktatorə rejimış məcbur kardə ki bə Xədicə İsmayılovə vey yolə kompensasiyə bıdən. Ozərboyconıjə jurnalist ım ğərori həxədə ıştə roziyəti ifodə kardəşe, əmma eyni zəmonədə votəşe ki bovə kardedə ni ki ım hodisə Azərbaycani jurnaliston vəzyəti çok kardeədə koməkəti bıkə.

Sıvoy çımi İsmayılovəy həxədə co gılə xəbəən pevılo bıə. Imruj çand gılə xəbə agentətion xəbə doəşone ki, ıştə facebook səhifədə Xədicə İsmayılova nıvıştəşe ki əvən ənəhardə aksiya binoş kardə bo bloger Mehman Hüseynovi dastəki ro. Bə yod dəğandəmon ki Boku dovləti zindononədə, Mehman Hüseynovi iən nəv gılə co məhbuson ənəhardə aksiya elon kardəşon be iən tələb kardedən ki, həmməy siyosiə məhbuson ozod bıbun.

Comments