1 Fevral – Əli Nasiri yodkonə ruje

Im nıvıştəy çı “Tolışon Sədo” rujnomə sərredaktor Rafiğ Cəlilovi “facebook” səhifəku peqətə bə.

Rafiğ Cəlilov

ODYƏS BƏ DUMO…

01 fevral – Əli Nasiri yodkonə ruje.

1 fevral 2017-minə sorə şəvədə Bokuədə ğoymə voə voydəbe. Har vırə sipyə, pokə voəbe. Co cur beyən nəzni, bəpe həminə şəvədə har vırə pok bəbiy, de Xıdo əmri zəmin ıştə sipyə, pokə oləti tan kardəşbe, Əzrail nominə fırıştə bə çaşbe. Zəminən, osmonən zınedəbe ki, ım şəv çı Əli Nasiri RUF bə Bərzax dəro bəqınye. Çimiku iqlə tolışon bexəbəbin…

Ustod Əli Nasir. Əv bo ve odəmon ustod bə, azən çəyku xəyli çiyon omutıme. Çəmə iminnə vindemon 2010-minə sori avqustə manqi 30-ədə be. Peşo rə-rə vindemon əkəymon. Qədə-qədə ıştə “Qonə Şələ”ku bəçmı amiyən “Şələ” ənəy. Sıftə “Tolışi Sədo” rujnomə dərci noşe bəçmı am, peşo Hilal Məmmədovi qərdəni kəşə (mudafiə) komitə sədrəti noşe bəçmı am, çəy bə peştən Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədrəti noşe bəçmı am. Əmə bəy etiroz karde zınedənibimon, əv duz votışe, səhv votışe – tavutış nıbe, əmə ə ko əkəymon. Çəyku hiç ki nıtarsoən, hiç tolış bəy etiroz karde hınədə nıbe, tolışon əy de yolə məhəbbəti pidəşonbe, ım məhəbbət ənnə yolbe ki…

Həminə şəvi çəsədəy bo tolışon de bədə xəbə obe: Əli Nasir 62 sinədə fot kardəşe. Tolışon əy bə oxminə mənzil dəro kardero Bokuədə, çı Əli Nasiri jiyə kəy vədə qırdə bin. Mandəbe iqlə əçəy vəsiyyəti bə vırə rosne: Əy bə Tolışə zəmin asparde…

Hejo əvoti ki, “mıni nahaştşone ıştə tolışə zəminədə si coni bıjyom, bınəvom, çəvrə həvosati, çə bumi bu bəştə şışi (ciqəri) okırnom. Mıni bə Boku tojnişone, çumçiko zınedən ki, az Lankonədə bıjyom əvon Lankonədə asp tojne ni bəznen. Əvon çok sərəsedən ki, az bə i haftə Tolışə məholi səpo rost karde bəznem, bə hisob bəmı imkan nıdoşone ıştə dədə yurdədə, ıştə moə bumədə bıjyom. Bəşmə aspardım heste (vəsiyyət kardedəm), mıni çımı moə bumədə, Şilvo ğəvıstonədə bə zəmin aspardən, hiç nıbu çımı qujd bəçmı moə zəmini umjən bəbe, çımı aston moə bumədə rohət bəben”…

Ro-bə həmmə voəbe, Boku-Lankoni ro biyə dəbastəşbe, həmməkəs sərəsedəbe ki, ısət bə Lankon şe ve xətoye, əmo co romon nıbe, Əli Nasir jəqo aspardəşbe! Dəro qınimon bə Lankon, Əli Nasiri nəş Şilvo ğəvıstonədə bə zəmin aspardə be, Tolışə bum ıştə zoə nəşi bəştə dıl okırnişe, okırnişe ki, əçəy ruf Bərzaxədə rohət bıbu…

Əli Nasir hukumətiku hiççiş nıstəy, nə bəy nom doşone, nəən haştışone ki, əmə əçəy 60-minə sorəqardışi-yubiley dəvonyəmon. Bə jıqo insonon “xalq şairi” nomon doşone ki, hiç həminə odəmon iqlə şeiri xəlğiku i kəsən bıbu, zınedəni, əmmo Əli Nasiri şeiron qəvon əzbəre! Əli Nasir həqiqətən xəlği şairbe, xəlği dardi “şikili” deştə ğələmi zu, de sıxanon sehri bə sipyə koğəz ovıştınedəbe. Əv bənəy kali şairon miyonqəzəti, yaltağəti karde zınedənıbe, bə hisobən bəy nom doydənıbin, nıdoşoneyən. Tolışə xəlğ bəy kırt ovardedəbe: ŞAİR! Bı çoqlə hərfədə xəlği məhəbbətən hestbe, xəlği ehtiramən! Əmmo tolışə xəlğ bə çaşbe, bə çaşbe ki, bə şairi qıləy nom doə bıbu, əmə jəqoən kardımone: De Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədri 29 fevral 2016-minə, 01․03-16 numrəynə Sərəncomi 5 mart 2016-minə sorədə bə Konfransi Hozıəti Təşkilatə Komitə iclas vakardə be və həminə iclasədə şair Əli Nasir çı Tolışon Milli Ruf elan kardə be…

Be səhvə inson bedəni, Əli Nasirən xəlğbe, yəne əçəyən səhvon be əznin, əmmo əçəy səhvonən bo tolışə xəlği ğəbulbe, xəlği dılədə əçəy ənnə məhəbbətış hestbe ki, xəlğ əçəy səhvonən bənəy rosti ğəbul əkəy, Əli Nasir çimiku jəqo 100 sorən jiyəbəy və ha ruj qıləy səhv kardəşbəy – iqlə “Qiləvo” bə həminə səhvon “şıştero” vəs kardedə! “Qiləvo” çı tolışə xəlği dardon, işkilon ovəynəye. “Qiləvo” qıləy şedevre, qıləy qəncinə xəzinəye ki, çə xəzinəku çənnə “bıdızdoş” əv kam əbıni! İqlə “Qiləvo” həxədə de həzo publisistikə nıvıştəy nıvışte bəbe. Bəs əçəy “Musibəti-Kərbəlo”?

2010-minə sorədə “Xural”ədə qıləy məqalə dome, həminə nıvıştəyədə bə “Musibəti-Kərbəlo”, konkret bıbum bəçəy vida səhnə ovardıme. Həminə səhnədə İmam Huseyn omedə ıştə bobo, Peyğəmbər Rəsulallahi ğəvisə, deştə bobo vido kardedə. Həminə səhnədə İmam Huseyn deştə bobo jıqonə dıldard kardedə: “Bobo əlvida, az çiyo şedəm, bımon etibo ni, ımon ıştəni bə 1 dinar həvatəkəsin”. Ustod iyo vote pidəşe ki, insonon çı Xıdo vəyşti bə şəytoni cəhənnəmi bə 1 dinar dəqiş kardero bə nubə mandən…

Tolışi Milli Rufi ofəyəvonəti həxədə keynəsə qıləy nıvıştəy nıvışte fikim heste, nıvışte bəznembu – əy Xıdo bəzne. Əncəx bə handəkəson qıləy aspardım heste: Çı Ustodi “Odyəs bə Dumo” şeiri bahandən, ə şeiri nahandəy ıştə vəomə vinde nibəzneşon, çumçiko bə dumo odyəsteyədə Tolışi ki be vindedəş. Şair votəynə: Yurdi mardəy zoə, odyəs bə DUMO”

Fevrali 1, Tolışi Milli Ruf 2 sore cisman deəmə ni, əncəx əv Rufən deəməne, çumçiko əv çəmə Milli Rufe.

Xıdo tıni rəhmətkə ŞAİR!

Bəxtiyar Ruşin

TELFONDƏ ĞƏRİBE ÇE ƏLİ NUMRƏ

Əlim bə yod dənoy, yaronım xəve,

Dılım həni poş be, ciqərım təve!

Əçəy numrə ımruj bə çəş pexəve…

Zanqım karde…Həmuşbe əçəy vırə!

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Iştı şeyku millət yətime, Əli!

Çı qonə səfəbe, ım səfə, Boli!

Boçi tı oqəte əmənı coli? –

Botı pəşi qətə har curə zumrə!

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Az həni əşenim betı bə “Erjon”,

Çumki, əncəx əşim detı bə “Erjon”!

Kəş ki, oqardəybəm ijən bə rujon;

Arsonım dimədə hiç nəbi şurə!

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Az dəşim de dınyo bə qəvə tasbo:

“Əmə piyodəmon, tınənki aspo!

Əlı səy çəməku… zəmin bıtasbo?”

Osmondə bərk ome çe avon qurə!..

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Har kəsi baxşə doy, bəmə çiç varde?

Çiçı baxşı karde, ijən tı harde!

Əli tı doy bəmə, əvən tı barde!

Ax, Dınyo, ım çiçe – rışxəndə sırə?..

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Bəmedə ğəbisə mıxəkə vılon,

Zındənim, bahanden əyo bılbılon?

Şilvo zəminədə ətrə sınbılon

İjən bebəşenbu… əlvon, çan curə?..

Telfondə ğəribe çe Əli numrə!

Comments