Ostoro Biləsə nomədə diədə çoknəy jidən?

Ostoro Biləsə nomədə diədə SSRİ vaxti jimon ve penə fayədəbey. Biləsə nomədə di bandi- vişə dılədə beyro iyo anqivin (şon) omıştəbin iyən co ovdomonon ovcışon kardəbe. Di əjiyon hukməti tono har curə dastqətəti səydəbin, pi – pışkon hukmətiku har manqnəni mıjdi, sovon bə di əğılə boğçon , nuperəson bə məktəb şedəbin. Diədə bo ali məktəbon oroxniyə nuə koəkon har curə ko hestbe. Har sor di məktəbo bə SSRİ ali məktəbon bo hande çandi – çand qılə cıvonə zoə – kinon əşin. Isət bı diədə əjiyon ko mandə bə Xıdo, nə ğaz nə ruşnə nıbə bı diədə jimon jıqo bızın mandə. Səbəsojə pesoxtə Ozobicon nomədə keşvər ( odəmi bo keşvər voteyən dastış omedəni nıvışte) çoknəy SSRİ – ku esiey, çə rujnəniku çı di odəmon jimon siyo pəlu tıkədəy. İyo jiyə tolışon səhe bəşə dəşin ki, çe əvon bənəy odəmi jimon kardeyro iqlə roşon heste, əvən ıştə səbəsojə Tolışstoni oneye. Co ro ni. Xıdo rozi ımi jıqoən bə co bəvardemon!

Xıdo bə çəmə milləti ovand bıdo!

Ostoro – Biləsə.

Sərdor Bunyadov.

Comments