Səlyonədə 13 iyən 16 sornəni dıqlə bıvə Kurəruədə tastən

Səlyoni Noxutlu nomədə di həndəvərədə dıqlə bıvə, 13 (senzə) sornəni Ramal Seymuri zoə Sadıqov iyən 16 (şonzə) sornəni Rəvan Seymuri zoə Sadıqovon Kurəruədə dənıştə vırədə tastən. Çəvon amu de Murad Sadsıqovi doə rımuzi, ovədə i ruj nəvəbəpeşt navədə kəy yolə zoə Rəvani mardələş  pəydo kardə bıə , əvışon bə zəmini aspardəşone. Həmonə ruji çoştoni ısət boy rukə bıvə Ramali mardələş pəyoşon kardə.

Dıqlə bıvə i ruji dılədə co – co vaxtonədə bə zəmini asparde işqil,  iminə pəydo kardə ləşi həşi jintono atamya karde bıə. Xıdo bə har dıynəni rəhmət bıko, bə çe əvon yolon səbır bıdo. İ rujədə ıştə dıqlə fərzəndi qin karde bo dədə – nənə ve yolə darde!

Səlyon – Noxutlu.

Sərdor Bunyadov.

Comments