Iqbal Məmmədovi əmlaki siyahi beşe

Liki deputat İqbal Məmmədovi əmlaki siyahi rujnomonədə beşə. Bı siyahiyədə detobə vist qılə əmlaki nomon hestin. Sıxan ni ki, İqbal Məmmədovi ım əmlakış de dələdızə roy, de həroməti ğəzəncış kardə. Mande iyo qılə co parsən bə miyon beşedə. Ozobicon nomədə qılə keşvərədə bə əmə qılə oliqarx nişo bıdənən binim əy ıştə əmlakonış de həlolə roy ğəzəncış kardə.

Ozobicon dınyoədə iqləliyə keşvəre binim çe əy məmuron iyən deputation həmə oliqarxin. Jıqo çi dınyo hiç qılə vırədə bey əzıni. Çumçıko Ozobicon nomədə pesoxtə keşvəri analoqış ni. Əve İqbal Məmmədovi koədə  odəmi bə  çon – çon vardə qılə çi ni. Soyəş ıme ki, ım tolışən bənəy co Ozobiconi ğodurə məmuron odəmon həxi hardəbe, hələ sovı bımiyən ıştəni bə hukməti çəş eqətedəbe ki, az sofə tolışim, separatçiyəti kardənim.

Bə şımə vir dəğandəmon ki, çand ruje Liki deputat – oliqarx İqbal Məmmədovi savdıkorəti mərənqonədə təyğəton bardən bə çəyro çe əy Relaks iyən co koy vıron həmə bastəşone. İqbal Məmmədovi boəzo iyən çe əy ıştən zoə dastqir kardəşone. Əvon məvotbənən bə odəmon sə qul əqordonin, bə əvon koroğon ədəyn.Sıxan şedə ki, İqbal Məmmədoviən ıştəni deputati ənəqınyəti çəyku bəsten, əy ıştəniyən dastqir bakan. Iştə milləti tono nıbə odəmi orəx hejo jıqo bedə.

Bıji Tolışston!

Lik – Boku.

Comments